Tájékoztató a Bölcsészettudományi Kar hallgatói részére a 2014/15. tanév II. félévéről

  1. Beiratkozással kapcsolatos tudnivalók:

–          A félév tanulmányi időbeosztása itt olvasható: http://www.uni-miskolc.hu/2014-2015-es-tanev-II-felev.

–          A félévre történő bejelentkezésre a regisztrációs héten, 2015. február 4. (szerda) 800 és február 7 (szombat) 2359 között van mód, kizárólag a Neptunban!

–          A tantárgyakat 2015. február 4. (szerda) 800 és február 14 (szombat) 2359 között lehet fel­ven­ni a Neptunban.

–          A félév csak akkor minősül aktívnak, ha a Neptun rendszerben elektronikus úton bejelentkezett és legalább 1 tárgyat felvett.

–          A 2014/15-ös tanév II. félévével kapcsolatos összes díjat a NEPTUNON keresztül, gyűjtőszámla segítségével kell befizetni. Erről bővebben az alábbi hon­lapon olvashat: http://neptun.uni-miskolc.hu/uj/design_NET/index.php.

(A számlaszám 2014 szeptemberében megváltozott!)

–          Amennyiben a költségtérítést/önköltséget nem magánszemély, hanem vállalkozó, gazdasági társaság, intézmény stb. fizeti, akkor a kari honlapon található Számlakérő lapot szí­ves­kedjen minden félév elején teljes körűen kitölteni és a Dékáni Hivatalba 2015. február 6-ig (péntek) levélben vagy személyesen eljuttatni!

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS NEPTUNON KERESZTÜLI BEFIZETÉSÉNEK HATÁR­IDEJE

  1. február 6!

FIGYELEM!!! A 2014/2015. tanév I. félévétől hallgatói jogviszonyt létesített önköltséges hallgatók minden félévben 50.000,- Ft adminisztrációs díjat kötelesek fizetni, mely előfeltétele az adott félév aktiválásának, azaz ezt az összeget a most elsőéveseknek legkésőbb 2015. február 4-ig át kell utalnia a NEPTUN rendszerbe. Az adminisztrációs díj az önköltségbe beszámít. A költségtérítés fennmaradó részének befizetési határideje: 2015. február 20.

Tartsa szem előtt, hogy az Ön számlája és a gyűjtőszámla közötti átutalás több napot is igénybe vehet. A befizetés nem fejeződik be a gyűjtőszámlára történő utalással, azt Önnek a NEPTUN rendszeren keresztül tovább kell utalni a „BEFIZET” gombbal (pénzügyek menüpont).

  Ezúton tájékoztatom, hogy a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetHallgatói Követelményrendszere módosult, az új HKR 2014. augusztus 15-től olvasható az egyetemi honlapon és 2014. szeptember 1. napján lépett hatályba. Kérem, saját érdekében, tanulmányai sikeres elvégzéséhez a szabályzatot alaposan tanulmányozni szíveskedjék.

A 37. § (5)-re különösen is felhívjuk a figyelmet:

„A beiratkozási, bejelentkezési határidő meghosszabbítását – indokolt esetben – a hallgató előzetesen kérheti, illetve akadályoztatása esetén mulasztását utólag, a szorgalmi időszak kezdetétől számított 15 napig igazolhatja. Ezt követően igazolásnak helye nincs. A hallgató a bejelentkezést a szorgalmi időszak megkezdését követő 15 napon belül visszavonhatja. Amennyiben a hallgató ezen időpontig nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon, és nem tesz eleget egyetlen tantervben foglalt tanulmányi követelménynek sem. A 2014/2015. tanév I. félévében hallgatói jogviszonyt létesítő – és ezt követően felmenő rendszerben – hallgatók esetében a beiratkozás/bejelentkezés visszavonásakor az adminisztrációs díj nem jár vissza.”

Kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók:

 

  1. Költségtérítéses kérelmek: beadási határidő: 2015. február 6.

Elektronikusan benyújtható kérelmek (a NEPTUNON keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpontban elérhető nyomtatványokon):

– Költségtérítés két részletben történő fizetése

– Költségtérítés-csökkentés párhuzamos képzés alapján

A részletfizetést ké­rőknek a költségtérítés 50 százalékát (az első részletet) 2015. február 27-ig, a fennmaradó 50 százalékot (a második részle­tet) pedig 2015. április 10-ig kell befizetni.

 

  1. Hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek:  

 Elektronikusan benyújtható kérelmek (a NEPTUNON keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpontban elérhető nyomtatványokon):

–          Passzív félév kérése: beadási határidő: 2015. február 7.

–          Hallgatói névsorból való törlés: folyamatosan beadható.

 

  1. Tantárgyakkal kapcsolatos kérelmek:

 Papíralapon benyújtható kérelmek: (A kari honlap Hallgatók/Űrlapok menüpontjából letölthető kérelem, leadandó a ME BTK Dékáni Hivatalába (B/2. épület, Fsz. 8. szoba.)

–          Kedvezményes (egyéni) tanulmányi rendbeadási határidő: 2015. február 13. 1200

–          Kreditbeszámítás: beadási határidő: 2015. február 13. 1200

(Mindkét kérelmet előzetesen véleményeztetni kell az érintett oktatóval vagy intézetigazgatóval!)

Elektronikusan benyújtható kérelmek (a NEPTUNON keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpontban elérhető nyomtatványokon):

–          Tárgyfelvétel/kurzusfelvétel-módosítási kérelem (tárgyfelvétel, tárgytörlés, kurzusmódosítás)

beadás: 2015. február 16 – 21.

Kari Neptun-felelős:

Nehaj Judit                             Tel.: 46/565-111/20-14                      E-mail: boljutka@uni-miskolc.hu

Kérelmekkel kapcsolatos kari ügyintéző:

Varga Marianna                     Tel.: 46/565-111/20-15                      E-mail: bolalvik@uni-miskolc.hu

Egyetemünkön 2014. február 1-től a tanulmányi ügyintézés, a hallgatói nyilvántartás az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központban történik (a továbbiakban EÜK)A/1-es épület mfsz. 18. Ennek megfelelően a hallgató jogviszonyával, tanulmányaival kapcsolatos bármilyen igazolást is az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ állít ki. Honlap: www.uni-miskolc.hu/euk.

Sikeres félévkezdést kívánunk!

ME BTK

Dékáni Hivatal

 

Leave a Reply