Szociális és Ösztöndíj Bizottság tevékenysége
A GÉIK-SZÖB a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán tevékenykedő Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzat állandó testülete, amely feladatát a vonatkozó egyetemi és HÖK szabályzatok alapján látja el, és eljár a kar hallgatóinak szociális és ösztöndíj ügyeiben.

1. A GÉIK-SZÖB képviselőket 1 évre választják meg az erre pályázatot benyújtó hallgatók közül úgy, hogy az egyes évfolyamok megfelelő arányú képviselete megvalósuljon.
2. A Bizottság a munkájáért a GÉIK-HÖK-nek felelős. Az ösztöndíjakkal kapcsolatos döntések ellen a hallgatók a Jogorvoslati Bizottsághoz fordulhatnak fellebbezésükkel a megadott határidőig.

A Bizottság feladata:

A hallgatói ösztöndíjakkal kapcsolatos, a Miskolci Egyetem hallgatói részére nyújtható támogatásokról, valamint az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzatban, valamint a ME-HÖK SZMSZ-ben megállapított kérdésekben történő egyedi döntések meghozatalára, a döntések előkészítésére a karon SZÖB-öt kell szervezni.

A SZÖB tevékenységét képezi:

1. Javaslattétel a rendszeres szociális ösztöndíj odaítélésére elsőfokon,
2. Javaslattétel az alaptámogatás odaítélésére elsőfokon,
2. Javaslattétel a rendkívüli szociális ösztöndíj odaítélésére,
3. Javaslattétel a tanulmányi ösztöndíj összegének megállapítására.
Továbbá a GÉIK-SZÖB jár el minden olyan kérdésben, amelyet a GÉK-HÖK a hatáskörébe utal.


Szociális és Ösztöndíj Bizottság
65. §

(1)A hallgatói támogatásokkal kapcsolatos, a jelen szabályzatban megállapított kérdésekben történő döntések előkészítésében, valamint egyedi döntések meghozatalára a karokon Szociális és Ösztöndíj Bizottságot (a továbbiakban SZÖB) kell szervezni. A SZÖB-ben biztosítani kell az évfolyamok, illetve szakok megfelelő arányú képviseletét.

(2)A kari HÖK gondoskodik a SZÖB létrehozásáról, ellenőrzi annak működését. A SZÖB hallgató tagjait a kari HÖK választja meg egy tanévre.

(3) A SZÖB létrehozását úgy kell megszervezni, hogy évente legkésőbb szeptember 30-ig meg tudja kezdeni működését.

(4) A jogszabályoktól és szabályzatoktól eltérő működés esetén a kari HÖK jogosult a SZÖB tevékenységét felfüggeszteni és gondoskodni új SZÖB létrehozásáról. A döntést a rektor vagy dékán is kezdeményezheti az egyetemi vagy kari HÖK-nél.

(5) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos kérdésekben – eltérő rendelkezés hiányában – a döntésre alapot adó körülmény tudomásra jutásától számítva a SZÖB haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül köteles dönteni.

(6)193Minden, a jelen szabályzat alkalmazása során a SZÖB által hozott első fokú határozat (egyedi döntés vagy annak elmaradása) ellen a közléstől számított 15 napon belül hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezés megsértésére hivatkozva fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elbírálása tárgyában a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár el.

SzMSz III. kötet

Hallgatói Követelményrendszer
Készítette
Üzemeltető

GÉIK-HÖK © 2019