Kollégiumi Bizottság tevékenysége
A kari hallgatói önkormányzat kollégiumi ügyekért felelõs bizottsága (kari HÖK KB). A kari HÖK KB az egyes részlegek irányító testülete.

A kari HÖK KB feladatai:
1. Végrehajtja a ME-HÖK testületeinek határozatait,
2. Továbbítja a részleggyûlés kérdéseit és javaslatait a ME-HÖK KB-nak,
3. Gondoskodik arról, hogy a kollégiumokban lakó hallgatók megismerhessék a kollégiumok szabályzatait és azok mellékleteit, valamint arról, hogy ezen szabályzatokat betartsák,
4. Jelenti a részlegben történt káreseményeket és szabályzatsértéseket a kollégiumok gondnokának vagy referensének és a ME-HÖK KB-nak,
5. Véleményezi a kollégiumok részlegeiben történt karbantartási és felújítási munkálatokat, véleményét írásban megküldi a ME-HÖK KB-nak,
6. A Felvételi Szabályzat alapján dönt a kollégiumi felvételi kérelmek elbírálásáról, összeállítja és a bázisépületben jól látható helyen kifüggeszti a pályázatok elbírálásának eredményeit,
7. A lakhatási támogatásról szóló szabályzat alapján dönt a pénzbeli lakhatási támogatásokról,
8. Részt vesz a kollégiumi be- és kiköltözések lebonyolításában.

A kari HÖK KB legalább öt fõbõl áll. Amennyiben a kari hallgatók több kollégiumi épületben laknak, a kari HÖK KB-t az érintett kollégiumok arányában kell felállítani. A kari HÖK KB határozatképességéhez tagjainak 50%-a plusz egy fõ arányú jelenléte szükséges.A kari HÖK KB-nak hivatalból tagja a kari alelnök, valamint a kari Diákösztöndíj Bizottság elnöke. A kari HÖK KB elnöke a kari alelnök.A kari HÖK KB tagjait a részleggyûlés véleményének figyelembevételével a kari HÖK Közgyûlése választja az adott kar kollégiumban lakó hallgatói közül.A kari HÖK KB üléseirõl jegyzõkönyvet kell vezetni, amelyet a kari HÖK irattárában kell elhelyezni és meg kell küldeni az illetékes kollégiumnak, illetve a ME-HÖK-nek három munkanapon belül. A kari hallgatói önkormányzat kollégiumi ügyekért felelõs alelnöke (kari alelnök).

A kari alelnök feladatai:
1. Irányítja és szervezi a kari HÖK KB munkáját,
2. Rendszeresen részt vesz a ME-HÖK KB ülésein,
3. Napi kapcsolatot tart fenn a kollégium egyetemi vezetésének tagjaival,
4. Felügyeli a részlegben mûködõ kollégiumi klubok üzemeltetését és a részlegben folyó kulturális életet,
5. Összehívja és levezeti a részleggyûléseket, tájékoztatja a részleg tagjait az õket érintõ döntésekrõl,
6. Dönt az évközi felvételi kérelmekrõl. A kari alelnököt a részleggyûlés véleményének figyelembevételével a kari HÖK elnökének javaslatára a kari HÖK Közgyûlése választja.
Készítette
Üzemeltető

GÉIK-HÖK © 2019