1. 1. ALAPTÁMOGATÁS

 A támogatás célja és háttere:

A Miskolci Egyetem esetében a felajánlás a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, az első alkalommal államilag támogatottteljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésbenhallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre– a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, illetve az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult és az alábbi feltételeknek megfelel:

 1. a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 2. b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 3. c) családfenntartó, vagy
 4. d) nagycsaládos, vagy
 5. e) árva, vagy
 6. f) hátrányos helyzetű, vagy
 7. g) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 8. h) félárva.

Pályázók köre:

A Miskolci Egyetemen az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személyaz első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató az 1. pontban foglalt feltételeknek megfelel.

A pályázás módja:

Pályázni az UNISYS Elektronikus Pályázati Rendszerbe(www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys címen) történő belépés után, az ott szereplő adatlap elektronikus kitöltésével, valamint a pályázati felhívás tájékoztatójában felsorolt, megfelelő igazolások feltöltésével lehet.

A pályázattal elnyerhető támogatás időtartama:

Az ösztöndíj a pályázat keretében csakis egyszer és egy összegbennyerhető el.

 

 1. 2. RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

Az ösztöndíj célja és háttere:

Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévő nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésben tanuló egyetemi hallgatók anyagi körülményeinek javítását, kedvezőbb tanulmányi feltételeik megteremtését szolgálja.

Pályázók köre:

A Miskolci Egyetem nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésen tanuló hallgatói.

A pályázás módja:

Pályázni a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére, az UNISYS Elektronikus Pályázati Rendszerbe (www.mehok.uni-miskolc.hu/unisyscímen) történő belépés után, az ott szereplő adatlap elektronikus kitöltésével, valamint a pályázati felhívás tájékoztatójában felsorolt, megfelelő igazolások feltöltésével lehet.

A pályázattal elnyerhető támogatás időtartama:

A pályázat keretében a rendszeres szociális ösztöndíj egy félévére (5 hónap) nyerhető el.

 1. 3. RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

A támogatás célja és háttere:

Az 51/2007. kormányrendelet 17. § (1) és (2) pontjainak értelmében arendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére – az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint – folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A beérkezett hallgatói kérelmekről havonta egyszer dönt a ME-HÖK-SZÖB. A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell.

 Pályázók köre:

A pályázatot a Miskolci Egyetem államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésbenrészt vevő hallgatói nyújthatják be, amennyiben rossz szociális helyzete miatt arra fokozottan rászorul, vagy szociális helyzete váratlanul romlott.

 A pályázás módja:

A pályázatokat az UNISYSelektronikus pályázati rendszeren keresztül lehet leadni, az adatlap kitöltésével, illetve a megfelelő igazolások feltöltésével.

A pályázattal elnyerhető támogatás időtartama:

Az ösztöndíj egyszeri jellegű, egy összegben kerül kiutalásra. További támogatás kérvényezéséhez új pályázatot kell benyújtani.

 

 1. 4. KÖZÖSSÉGI ÖSZTÖNDÍJ

A támogatás célja:

A Miskolci Egyetem azon hallgatóinak támogatása, akik a szakmai, tudományos vagy közéleti területek valamelyikén kiemelkedő tevékenységet végeznek, illetve kiemelkedő eredményt értek el.

 Pályázók köre:

A Miskolci Egyetem nappali tagozatos (államilag finanszírozott vagy költségtérítéses), illetve doktorandusz hallgatói.

 A pályázás módja:

Pályázni az UNISYS rendszeren keresztül lehet a pályázati adatlap kitöltésével és a megfelelő igazolások feltöltésével.

A pályázatokat a kari Hallgatói Önkormányzat bírálja el.

A pályázattal elnyerhető támogatás:

Az ösztöndíj a pályázat keretében egy félévre (5 hónap) nyerhető el.

 

 1. 5. AZ IGAZSÁGÜGY MINISZTÉRIUM ÁLTAL TÁMOGATOTT NEMZETI KIVÁLÓSÁGI JOGÁSZÖSZTÖNDÍJ

A nem budapesti egyetemeken nappali képzésben résztvevő összes jogászhallgató számára nyújtható ösztöndíj, a jogi karok egységes, és összetett – tanulmányi eredményt, szakmai munkát, egyéb teljesítményt (publikációk, nyelvvizsga, demonstrátori aktivitás, stb.) figyelembe vevő – értékelési rendszere alapján kialakított intézményi rangsor szerint.
A juttatást az évfolyamok legkiválóbb hallgatói kaphatják a félév során (öt hónap) havi 60 ezer Ft összegű ösztöndíj formájában.
Ösztöndíjat azok kaphatnak, akiknek az adott félévben a tanulmányi eredménye eléri az IM által elvárt minimális értékhatárt (4,00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet, illetve frissen felvételt nyert hallgatók esetében a felvételi pontszám alapján).
Az ösztöndíjas helyek minden kar minden évfolyamán a hallgatói létszám arányában állnak rendelkezésre, de karonként és évfolyamonként legalább 5 ösztöndíj mindenütt elnyerhető.

 1. 6. AZ IGAZSÁGÜGY MINISZTÉRIUM ÁLTAL TÁMOGATOTT TANULMÁNYI JOGÁSZÖSZTÖNDÍJ

Az IM a nem budapesti jogi karok nappali képzésben résztvevő önköltséges hallgatói számára– az egyetemi tanulmányi ösztöndíjrendszerrel megegyezően – a tanulmányi eredmény (a megelőző félév vizsgaeredménye, illetve I. évfolyam I. félév esetében a felvételi pontszáma) alapján tanulmányi ösztöndíjat biztosít.
Ebben nem részesülhetnek azok, akik az adott félévre elnyerték a Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat.


További információ:
Sáfrány Laura
ajkszob@uni-miskolc.hu
+36 30 270-9022

Vissza a főoldalra

2018. July 20. - 23:00